# วันที่ วันที่ตามหนังสือ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้ส่ง ประเภทของหนังสือ ชื่อแผนก ไฟล์
1 497 04 ก.พ. 2563 สธ 0210.06/ว 257 ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
2 499 18 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1092 ขอเชิญประชุมร่วมพัฒนาโครงการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุทกรายตลอดทั้งปี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
3 501 11 ก.พ. 2563 อด 0032.013/924 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานENV งานENV งานENV ดาวน์โหลด
4 502 19 ก.พ. 2563 อด 0032.002/1128 ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
5 503 17 ก.พ. 2563 สปสช.5.38/ว.1363 แจ้งแนวทางทางการ การบริหารจัดการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานการเงิน/งานบัญชี งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
6 511 19 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1127 ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการเตรียมรับ PNC Sepsis จังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ Sepsis ดาวน์โหลด
7 512 19 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1106 ขอ สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซี ในสถานพยาบาลสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
8 513 19 ก.พ. 2563 อด.0032.002/1129 ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้อมูลสุขภาพที่ สำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Web Conference สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
9 515 20 ก.พ. 2563 อด 0032.013/1160 สรุปแนวทางและติดตามการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
10 516 18 ก.พ. 2563 สธ 0233.04/463 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
11 518 19 ก.พ. 2563 สธ 0233.02/469 รายงานข้อมูลแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563และรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มอใช่ยา ปีงบประมาณ 2563และรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณที่มีใช่ยา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
12 524 14 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1041 การเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
13 525 12 ก.พ. 2563 อด 0032.006/954 ขอส่งข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารในเขตรับผิดชอบ ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
14 533 18 ก.พ. 2563 อด 0023.013/1088 ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ E-Leaning หลักสูตรอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานENV ดาวน์โหลด
15 535 20 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1192 ขอเลื่อนวันประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม และทบทวนเคสการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โซน 2 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
16 538 17 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1079 ส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
17 543 20 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1150 ขอเชิญร่วมดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ สสจ.อุดรธานี โครงการ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
18 546 21 ก.พ. 2563 อด 0032.011//1235 เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Service plan สาขา Thalassemia สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
19 548 21 ก.พ. 2563 vf 0032.011/1267 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพอาสาฉุกเฉินทางด้านการแพทนย์ EMR สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
20 549 21 ก.พ. 2563 อด 0032.011/1231 ขอเชิญอบรมการเข้าสู่กระบวนการพัมนารับรองคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
21 553 21 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1271 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติ(1มีนาคม 2563) สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
22 554 19 ก.พ. 2563 สธ 0233.03/473 การรับสมัครแพทย์เข้าศีกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
23 555 21 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1239 ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ห้องเก็บเงิน งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ห้องเก็บเงิน งานการเงิน ดาวน์โหลด
24 556 21 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1236 ขอเชิญประชุมการประเมินคุณภาพการพยาบาล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
25 559 11 ก.พ. 2563 สธ 1009.6/ว.425 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
26 561 24 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1290 ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ กรณีมารดาและทารกตาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ PCT ดาวน์โหลด
27 568 24 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1289 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
28 569 24 ก.พ. 2563 สธ 0616/0642 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
29 573 25 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1342 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง งานสารสนเทศและเทคโนโลยี COC ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) งานENV งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก PCT กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานควบคุมโรค Sepsis กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ห้องเก็บเงิน งานการเงิน ดาวน์โหลด
30 575 24 ก.พ. 2563 อด 0024/1654 ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
31 576 25 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1308 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
32 577 25 ก.พ. 2563 - ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
33 579 25 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1334 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
34 580 24 ก.พ. 2563 อด 0032.001/1301 ทบทวนและยืนยันรายการก่อสร้างที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
35 583 20 ก.พ. 2563 สอ.สธ.อด.173/2563 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ในห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
36 584 20 ก.พ. 2563 สปสช.2.16/ว.1475 การตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกพร้อมเลนส์แก้วตาเทียม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เบ็ดเตล็ด งานเวชระเบียน ดาวน์โหลด
37 588 17 ก.พ. 2563 กค0416.4/ว51 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
38 589 26 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1362 ส่งตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
39 590 26 ก.พ. 2563 อด 0032.006/1364 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
40 592 28 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1427 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
41 595 24 ก.พ. 2563 อด 0030/ว219 ขอส่งประกาศสำนักงานประกันสังคมฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
42 600 27 ก.พ. 2563 อด 0032.008/1403 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
43 601 26 ก.พ. 2563 อด 0032.003/1354 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ดาวน์โหลด
44 603 24 ก.พ. 2563 อด0032.1/ว1629 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
45 604 21 ก.พ. 2563 อด0032.011/1233 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
46 605 26 ก.พ. 2563 อด 0032.010/105 ขอส่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาะารณสุขอำเภอ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
47 606 28 ก.พ. 2563 อด 0032.004/1442 ขอเชิญประชุมเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
48 622 18 ก.พ. 2563 ศล.ว.4948/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
49 625 21 ก.พ. 2563 อด 0032.01582 เชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
50 626 03 ก.พ. 2563 อด1332.02/21 ขอเบิกอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้อย เบ็ดเตล็ด งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
51 647 02 มี.ค. 2563 อด 0032.003/1472 ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
52 663 24 ก.พ. 2563 อด 0032.012/1295 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์พื้นบ้าน ลดความอยากบุหรี่ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
53 672 06 มี.ค. 2563 อด 0032.008/1614 ขอเชิญประชุมพยาบาลเฝ้าระวังการควบคุมและแพร่กระจายเชื้อ IC จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
54 673 05 มี.ค. 2563 อด 0032.004/1602 เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
55 677 05 มี.ค. 2563 อด 0032.003/1593 ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะเริ่ม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
56 693 09 มี.ค. 2563 อด 0032.006/1643 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์สรรเคมีป้องกันศัตรูพืชในผักและผลไม้สดของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
57 694 09 มี.ค. 2563 อด 0032/4379 เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
58 707 11 มี.ค. 2563 ศธ 04250.39/180 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
59 751 13 มี.ค. 2563 อด 1318/623 การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานในพื้นที่แพร่ระบาด ศป.ปส.อ.วังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
60 752 17 มี.ค. 2563 สธ 0233.02/754 ขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เพื่อรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ PCT ดาวน์โหลด
61 754 09 มี.ค. 2563 อด 0032.006/1643 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์สรรเคมีป้องกันศัตรูพืชในผักและผลไม้สดของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
62 761 17 มี.ค. 2563 อด 0032.008/1925 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ตฤณ งามดี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
63 762 18 มี.ค. 2563 อด 0032.009/1942 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม/ทันตสาธารสุข ร่วมประชุมหารือ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
64 771 19 มี.ค. 2563 อด 0032.004/1953 ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคั สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด
65 772 20 มี.ค. 2563 - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
66 786 18 มี.ค. 2563 สธ 0210.06/ว 591 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
67 787 03 มี.ค. 2563 ศล.ว.6642/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVIP-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 3 สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
68 794 12 มี.ค. 2563 สธ 0207.10/ว186 ระบบรายงานข้อมูล Smart Hospital สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
69 796 14 ก.พ. 2563 สธ 0204/ว 202 เตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงาานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
70 800 23 มี.ค. 2563 - รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกรณีโรคติดเชื้อโควิค 19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
71 801 20 มี.ค. 2563 อด 0032.004/2032 การใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
72 803 23 มี.ค. 2563 - การประเมินศักยภาพการให้บริการตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กายภาพบำบัด ดาวน์โหลด
73 807 23 มี.ค. 2563 อด 0032.012/2103 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันะ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
74 813 24 มี.ค. 2563 อด 1318/ว 716 แจ้งงดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและงดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
75 814 25 มี.ค. 2563 สธ 0233.02/797 การใช้ใบส่งตัวผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID 19 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
76 823 24 มี.ค. 2563 อด 0032.004/2145 มาตรการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
77 825 24 มี.ค. 2563 สธ 0233.04/790 ขอเชิญส่งผลงาน Best practice ในการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 6 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
78 826 12 มี.ค. 2563 อด 0032.013/938 แจ้งการรับสนับสนุนวัสดุบรรจุขยะติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
79 838 24 มี.ค. 2563 สธ0225.05/ว 5817 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สดลแกนการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
80 840 27 มี.ค. 2563 - แจ้งการเตรียมความพร้อม cohort ward สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
81 841 27 มี.ค. 2563 - การเตรียมความพร้อมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
82 858 31 มี.ค. 2563 สธ 0233.04/857 ขอให้ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
83 861 30 มี.ค. 2563 สปสช.5.38/8266 ขอเชิญประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
84 864 27 มี.ค. 2563 สธ0205.08/204 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของเขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
85 883 02 เม.ย. 2563 อด 0032.008/2335 การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
86 888 31 มี.ค. 2563 อด 0032.008/2265 แนวทางการขับเคลื่อนการพัมนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปี 2563 ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(รพ.สต. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
87 891 03 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2349 ขอขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อ เข้าสู่ระบบการรักษา สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด งานENV งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
88 898 01 เม.ย. 2563 สปสช5.38/ว2304 แนวทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการติดโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
89 904 25 มี.ค. 2563 สธ 0207.05/1112 การจัดซื้อหร้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
90 905 26 มี.ค. 2563 สรพ ว0097 การปรับแผนการดำเนินงาน การใช้เครื่องมือคุณภาพ 2P Safety Hospital สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
91 906 02 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2329 แนวทางการใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
92 907 07 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2408 ส่งคู่มือมาตรการเพื่อเป้นแนทางปฏิบัติในสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
93 911 07 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2409 ส่งข้อสั่งการคำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
94 916 25 มี.ค. 2563 - บริการของบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
95 922 31 มี.ค. 2563 สธ 0233.03/850 ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
96 923 09 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2490 อด 0032.012/2490 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
97 926 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2476 การขอความอนุเคราะกห์ตอบแบบสอบถามทรัพยากรสาธารณสุขสาขาไต สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
98 927 09 เม.ย. 2563 อด 0032.012/2492 ประชาสัมพันธ์การจัดหายาฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้ในหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
99 928 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2513 ขอให้รายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และจากกรุงเทพและปริมณฑล สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
100 929 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2512 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
101 930 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2514 การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญยัติโรคติดต่อ 2558 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
102 931 09 เม.ย. 2563 อด 0032/2511 เผนแพร่แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
103 932 10 เม.ย. 2563 - การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
104 933 09 เม.ย. 2563 สปสช.5.38/8975 ขอเชิญประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
105 934 09 เม.ย. 2563 อด 0032.008/2510 โครงกาารสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVIP-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า สสจ.อุดรธานี โครงการ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
106 942 31 มี.ค. 2563 - แจ้งให้ทราบ SANOFI เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
107 943 10 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2585 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างที่ 10-16 เมษายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
108 946 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2452 ขอความร่วมมือส่งสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
109 948 07 เม.ย. 2563 อด 0032.011/171 แต่งตั้งครธกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
110 951 10 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/962 ขอแจ้งแนวทางการใช้ยา Favipiravir สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
111 955 13 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/977 ขอเชิญประชุมทางไกลการบันทึกข้อมูลการรักษา Case COVID-19 ผ่านระบบApplications ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
112 956 13 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/978 ขอเชิญประชุมทางไกล Case Conference COVID-19 ผ่านระบบ Applications ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
113 961 07 เม.ย. 2563 ศล.ว.10050/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVIP-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
114 963 02 เม.ย. 2563 BMS-LE63-275 ขอแจ้งแผนการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
115 964 03 เม.ย. 2563 กค 0416.4/ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางรชการ กรมบัญชีกลาง ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
116 973 14 เม.ย. 2563 - ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการ COVID-19 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
117 979 08 เม.ย. 2563 สธ 1009.6/ว 1054 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
118 984 15 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2647 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ถูกให้แยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลาเพื่อแสดงตัวตนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้น สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
119 985 30 มี.ค. 2563 สธ 0207.05.4/ว 658 แนวทางการของบประมาณระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทนวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
120 989 17 เม.ย. 2563 อด 0032.009/2741 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม/ทันตสาธารสุข ร่วมประชุมหารือ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
121 993 15 เม.ย. 2563 สธ0205.08/244 การรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมโรคของเขตสุขภาพที่8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบ็ดเตล็ด ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
122 998 17 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/1038 แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
123 1002 16 เม.ย. 2563 อด 0032.013/2730 ส่งสำเนาหนังสือคำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
124 1014 09 เม.ย. 2563 สธ 0604.04/ว 232 ขอแจ้งแนวทางการทำความสะอาดหน้ากาก N95 เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
125 1018 21 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2796 แจ้งขอข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของผู้ที่ไม่มีสิทธิด้านรักษาพยาบาล เพิ่มเติม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
126 1019 21 เม.ย. 2563 - ขอข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
127 1021 08 เม.ย. 2563 สรพ ว0105 การสำรวจความต้องการและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของโรงพยาบาล 2P Safety ในสถานการณืโควิด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
128 1024 22 เม.ย. 2563 อด 0032.001/2861 หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกจ่ารยค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
129 1036 23 เม.ย. 2563 อด 0032.002/2894 สำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
130 1041 23 เม.ย. 2563 อด 0032/2887 คำแนะนำการสังเกตการณ์ที่บ้าน ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
131 1042 23 เม.ย. 2563 อด 0032/2829 ขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนและการออกรหัส SAT Code กรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
132 1043 23 เม.ย. 2563 อด 0032.011/2899 แจ้งแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
133 1046 23 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2910 การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
134 1047 23 เม.ย. 2563 อด 0032.007/2911 แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
135 1051 13 เม.ย. 2563 สธ 5102/ตบ./ร./ว.36/ แจ้งเลิกผลิตยาจำนวน 5 รายการ องค์การเภสัชกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
136 1052 17 เม.ย. 2563 สปสช.5.38/ว.2532 ขอความร่วมมือร่วมแสดงคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
137 1054 24 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2968 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
138 1055 24 เม.ย. 2563 อด 0032.003/2966 แนวทางการจัดคลินิกบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID -19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
139 1056 27 เม.ย. 2563 - แบบสำรวจความต้องการติดตั้ง Internet และ CCTV สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
140 1058 24 เม.ย. 2563 อด 0032.004/2971 อด 0032.004/2971 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
141 1059 27 เม.ย. 2563 - การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)ฯ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
142 1060 21 เม.ย. 2563 สธ 0207.05/ว786 การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
143 1061 20 เม.ย. 2563 อด 0017.2/ว 2522 ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
144 1066 27 เม.ย. 2563 อด 0032.004/3003 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในสถานการณ์ระบาดของ CQVID-19 สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
145 1067 27 เม.ย. 2563 อด 0032.004/3002 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
146 1071 28 เม.ย. 2563 อด 0032.009/3024 ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือบริการทันตกรรม ครั้งที่ 2/2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
147 1074 28 เม.ย. 2563 อด 0032/3022 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมทางไกล สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
148 1075 28 เม.ย. 2563 อด 0032/3021 การสวมชุดป้องกันการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
149 1088 27 เม.ย. 2563 สธ 0233.04/1102 สธ 0233.04/1102 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
150 1090 29 เม.ย. 2563 อด 1318/957 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
151 1093 29 เม.ย. 2563 อด 0032/3064 กำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลผู้ป่วยและทรัพยกรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานผ่านระบบ CO-WARD สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
152 1094 29 เม.ย. 2563 อด0032/3063 ขอแจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
153 1095 17 เม.ย. 2563 สธ 0508/ว2027 ขอแจ้งยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นสำหรับพยาบาล สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
154 1106 01 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1183 ขอส่งคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
155 1107 30 พ.ค. 2563 อด 0032.013/3074 ส่งสำเนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานENV ดาวน์โหลด
156 1109 01 พ.ค. 2563 อด 0032./ว 2781 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการดำเนินการตามคู่มือมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อโคโรนาไวรัส2019 จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
157 1112 17 เม.ย. 2563 สธ0207.06/7415 ชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
158 1114 17 เม.ย. 2563 สธ 0514/ว2063 แจ้งแบบฟอร์มการขอสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
159 1116 05 พ.ค. 2563 อด 0032.009/3166 อด 0032.009/3166 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
160 1117 21 เม.ย. 2563 BMS-LE63-323 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
161 1119 05 พ.ค. 2563 อด 0032.009/3167 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
162 1128 05 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1197 ขอแจ้งขยายเวลาส่งผลงาน Best practice ในกา รประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
163 1133 07 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1201 ขอเชิญประชุมทางไกล Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบ Applicatiob ZOOM สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
164 1135 08 เม.ย. 2563 อด 0032.011/3274 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
165 1137 08 พ.ค. 2563 อด 0032.012/3272 ขอเชิยเข้ารับการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
166 1138 08 พ.ค. 2563 อดอด 0032.011/3268 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัมนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ COC กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
167 1154 13 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3313 ขออเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัมนาโปรแกรม ANC Dashboard phase 2 ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
168 1160 15 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3387 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
169 1165 15 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3364 ขอนำส่งรหัสเข้าใช้งานระบบรายงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัฌโรค สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
170 1167 15 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3402 การให้ความช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
171 1169 15 พ.ค. 2563 สธ 0233.02/1274 สธ 0233.02/1274 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
172 1170 18 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3454 จัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล COC ดาวน์โหลด
173 1175 07 พ.ค. 2563 สรพ.ว0123 แจ้งการเตรียมต่ออายุการรับรอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
174 1176 07 พ.ค. 2563 สธ 0644/ว.2328 การสนับสนุนกระดาษซัฐเลือด สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
175 1180 08 พ.ค. 2563 สธ 0244/ว.2333 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าชดเชยการตรวจคัดกรอง TSH สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
176 1182 28 เม.ย. 2563 สธ 0246/ว 832 แจ้งยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
177 1188 19 พ.ค. 2563 อด 1318/ว 1097 มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
178 1197 13 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3309 ขอเชิญอบรม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
179 1199 20 พ.ค. 2563 อด 0032.007/3527 ส่งแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้่วยสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
180 1213 13 พ.ค. 2563 สธ 0206.09.7/ว 945 แจ้งเวียนปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานการเงิน/งานบัญชี ดาวน์โหลด
181 1214 20 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3568 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองและดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID -19 สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
182 1215 20 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3553 ขอความร่วมมือติดตามเด็กเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
183 1219 22 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3606 การสนับสนุนกระดาษซับเลือด สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
184 1222 14 พ.ค. 2563 สธ 0918.07/ว445 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
185 1226 19 พ.ค. 2563 อด 0032.008/3512 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมถ่ายทอดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2563 ผ่านระบบ Webex สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานการพยาบาล งานENV ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ศูนย์คุณภาพ งานENV กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
186 1237 25 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3637 แจ้งขอความร่วมมือให้เตรียมความพร้อมและเร่งรัดบำบัดผู้ป่วยาเสพติดรูปแบบผุ้ป่วยนอกโปรแกรมกาย จิต สังคมบำบัด ระบบสมัครใจภายหลังสถานการณ์ควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
187 1238 25 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3638 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
188 1239 25 พ.ค. 2563 อด 1332/119 ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
189 1242 25 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3650 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ 2)รอบที่ 3 สสจ.อุดรธานี โอนเงิน ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
190 1243 25 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3664 ขอส่งนิยามการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
191 1245 25 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3665 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
192 1247 26 พ.ค. 2563 อด 0032.002/3680 การขอใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
193 1248 20 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3552 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
194 1252 22 พ.ค. 2563 สธ 0212/ว 9720 แจ้งการใช้สิทธิ์ระบบประชุมทางไกล Clsco Webex Meeting ในนามกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
195 1258 08 พ.ค. 2563 สธ 0514/ว2327 แจ้งแนวทางการใช้น้ำมันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
196 1260 26 พ.ค. 2563 สธ 0233.04/1357 ขอความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรหัส J44 เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
197 1261 27 พ.ค. 2563 อด 0032.003/3736 ขอเชิญร่วมประชุม Conferrence กรณีมมารดา/ทารกเสียชีวิต/Case Near dead สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
198 1266 27 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3722 แจ้งจัดสรรงบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานการพยาบาล งานการเงิน ดาวน์โหลด
199 1267 20 พ.ค. 2563 สธ 0212/ว 9517 ข้อปฏบัติการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
200 1277 27 พ.ค. 2563 อด 0032.005/3752 ขอเชิยเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียนการจัดทำสัญญานักเรียนทุนแพทย์ พยาบาลการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ(พ.ต.ส.)เงินไม่ทำเวชฯและระเบียบวินัย ละเมิด ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
201 1283 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3799 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
202 1288 29 พ.ค. 2563 อด 0032.013/3807 ขอความร่วมมือออกติดตามสถานประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
203 1291 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3805 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
204 1294 28 พ.ค. 2563 สธ 0918.07/ว861 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี 90 ปี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
205 1296 01 มิ.ย. 2563 อด1318/1199 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำจุดตรวจคัดกรองผู้เเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิม ลลักษณพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
206 1297 01 มิ.ย. 2563 อด 1318/ว 1198 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันสุข ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
207 1298 26 มิ.ย. 2563 อด 1318/ว 1158 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
208 1301 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3647 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
209 1301 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3647 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ดาวน์โหลด
210 1303 01 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/3860 ขอความอนุเคราะห์เครือข่ายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
211 1305 01 มิ.ย. 2563 อด 0032.009/3873 การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินงานทันตสาธารณสุข สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
212 1330 01 มิ.ย. 2563 สธ 0503.03/ว 374 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
213 1334 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.002/3976 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
214 1335 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/3980 ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิค19 ผ่านระบบ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
215 1336 15 พ.ค. 2563 อด 0032.004/3357 ขอยกเลิกการจัดทำรายงาน RTCM สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
216 1340 04 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/3943 การตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี 2563-2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
217 1344 08 มิ.ย. 2563 อด 0032.001/4020 แนวทางการปรับปรุงบัญชีจากการจัดสรรคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
218 1348 25 พ.ค. 2563 สธ 0621.05.5/3495 สรุปผลการประุเมินคุฯภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส ครั้งที่ 2/2563 ออนไลน์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
219 1357 10 มิ.ย. 2563 E-190950 มอบห้องพักฟรีแก่ทีมแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
220 1362 04 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/3943 การตรวจประเมินตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนประจำปี 2563-2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
221 1365 06 ม.ค. 3106 อด0032.101/ แจ้งจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service plan ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
222 1367 10 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4068 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลียนเรียนรู้ และทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กายภาพบำบัด ดาวน์โหลด
223 1369 29 พ.ค. 2563 อด 0032.011/3803 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
224 1378 11 มิ.ย. 2563 อด 0032/9865 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม VCT DAY ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
225 1388 12 มิ.ย. 2563 อด 0032.010/4119 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
226 1389 12 มิ.ย. 2563 อด 0032.013/4102 ขอความร่วมมือบูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าว ประจำ เดือนมิถุนายน 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
227 1394 04 มิ.ย. 2563 สธ 1103.26/463 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
228 1395 29 มิ.ย. 2563 สธ 5102/ตบ.92/63 ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2563 องค์การเภสัชกรรม ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
229 1398 12 มิ.ย. 2563 อด 0032/4109 ขอความอนุเครราะห์เจ้าหน้าที่ประสานกลุ่มเป้าหมายและอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างน้ำลาย สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
230 1400 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.012/4043 ส่งแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรับ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
231 1401 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4166 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
232 1402 15 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/4168 แจ้งการจัดสรรนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก งวดที่ 2ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
233 1405 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.007/4176 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานการเงิน ดาวน์โหลด
234 1406 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4181 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรค สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
235 1421 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4226 ขอข้อมูลรายงาน STEMI และรายชื่อผู้ประสานงาน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
236 1422 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/4225 ขอข้อมูลรายงาน STROKE และรายชื่อผู้ประสานงาน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
237 1423 10 มิ.ย. 2563 สธ 0207.05/ว 1209 ขอความร่วมมือให้ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลระบบการจัดบริการ กำลังคน และทรัพยากรหลักของงานสุขภาพช่องปากปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
238 1424 16 มิ.ย. 2563 สธ 0233.02/1527 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับลดค่าแรงสำหรับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบอื่นที่่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
239 1433 17 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4235 ขอเชิยเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Good Practice Network Learning from COVID-19 and HIV care ผ่านระบบออนไลน์ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
240 1434 12 มิ.ย. 2563 สปสช.5.38/ว.3375 อุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
241 1443 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4253 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา COC กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
242 1444 15 มิ.ย. 2563 สปสช.2.57/ว.3410 การขอรับค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
243 1446 19 มิ.ย. 2563 - ขอเชิญประชุมผ่านโปรแกรม Zoom สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
244 1447 11 มิ.ย. 2563 สธ 0206.09.7/ว 393 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน โรงพยาบาลกุมภวาปี งานการเงิน/งานบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
245 1448 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.003/4307 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่นและคลิกนิกที่เกี่ยวข้องภายใต้ตัวชี้วัดยุทรสาสตร์ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
246 1454 18 มิ.ย. 2563 อด 0032.1/ว5598 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ดาวน์โหลด
247 1456 16 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4195 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจเอชไอวี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
248 1461 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.012/4376 ขอเชิญประชุมสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
249 1462 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4364 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร้งท่อน้ำดี ที่มีอัตราการตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ มากกว่าร้อยละ 5 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
250 1464 22 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1550 ขอเชิญประชุมวิชาการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
251 1469 23 มิ.ย. 2563 อด 0032.007/4374 ขอเชิญประชุมแนวทางการประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียน และการบันทึกคะแนนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
252 1477 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4422 ขอเชิญประชุมการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดฟื้นมฟูยาเสพติดผ่านระบบ Teleconference สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
253 1478 25 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4482 อด 0032.004/4482 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
254 1479 19 มิ.ย. 2563 อด 0032.4306 คำสั่งมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ปกิบัติงานเก็บน้ำลายส่งรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการเฝ้าระวังโรค และค้นหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
255 1484 23 มิ.ย. 2563 อด 62701/410 ขอความ อนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล/อสม.ในงานทอดถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน ประจำปี 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
256 1485 17 มิ.ย. 2563 สธ 0409.4/ว.216 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ งานENV งานENV ดาวน์โหลด
257 1487 24 มิ.ย. 2563 อด 0032/10660 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หลักสูตร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5-9 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
258 1488 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.006/4457 แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการกรณีน้ำมันกัญชาที่หมดอายุ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
259 1491 24 มิ.ย. 2563 อด 1318/1480 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรครูฝึก ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
260 1492 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.013/4430 ขอความร่วมมือส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN CLEAN Hospital 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
261 1493 24 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4421 อด 0032.011/4421 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
262 1496 26 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4581 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
263 1505 29 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1602 ขอส่งคู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
264 1511 30 มิ.ย. 2563 อด 0032/4889 มาตรการดำเนินงานของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในประเทศและต่างประเทศ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
265 1530 26 มิ.ย. 2563 อด 0032.004/4584 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
266 1534 30 มิ.ย. 2563 อด 0032.011/4895 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
267 1536 02 ก.ค. 2563 อด 0032.004/4943 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานีเพื่อการพัฒนาระบบบริการ การป้องกันและควบคุมไวรัสตับอัก้สบ บี ซี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
268 1537 02 ก.ค. 2563 อด 0032.004/4945 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี*ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
269 1541 03 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5023 การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบ e-Report ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 และช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
270 1553 01 ก.ค. 2563 อด 0032.008/4924 ขอเชิญประชุม/รับนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ(Sepsis) สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานการแพทย์ Sepsis ดาวน์โหลด
271 1555 02 ก.ค. 2563 อด 0032.013/4947 เชิญชวนส่งผลงานเด่นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
272 1562 02 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5003 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปกิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ประเด็นกัญชาทางการแพทยื สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
273 1564 08 ก.ค. 2563 อด 0032.004/2503 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
274 1565 08 ก.ค. 2563 อด 0032/11275 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและเปลี่ยนแปลงกำหนดการขอรับการสนับสนุน ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
275 1566 08 ก.ค. 2563 อด 0032/11276 แจ้งสรุปผลงานการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
276 1584 09 ก.ค. 2563 ศธ 04250.39/325 ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลฉุกเฉิน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
277 1585 09 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5118 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
278 1589 09 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5102 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายงานคนพิการจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
279 1592 09 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5123 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้า สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานการเงิน ดาวน์โหลด
280 1593 09 ก.ค. 2563 อด 0032.012/5117 แจ้งการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการในการเข้าร่วมโครงการ IMC-TTM เขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาร 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
281 1596 09 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1702 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ชวิน ตันรัตนาวงศ์ ดาวน์โหลด
282 1597 09 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1703 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for primary care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
283 1599 01 ก.ค. 2563 กคร.สน.0014/2563 ขอความร่วมมือให้แจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรที่ยังค้างชำระ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
284 1600 16 มิ.ย. 2563 สน 0032.301/2122 ขอส่งใบเสนอราคายาสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารยืฝั้น อาจาโร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
285 1601 26 มิ.ย. 2563 ฺBMS-LE63-518 แจ้งนโยบายการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโปรแกรม BMS-HOSxPและ BMS-HOSxP XE บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
286 1609 10 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5152 ส่งตัวอยา่งอาหารสดตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
287 1611 13 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5173 แจ้งแนวทางการดำเนินงานไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ แจ้งทุกฝ่าย กลุ่มงานการแพทย์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
288 1616 13 ก.ค. 2563 สธ 0233.02/1739 ขอความร่วมมือขับเคลืาอนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
289 1617 13 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5199 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MCH Board ระดับจังหวัด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
290 1620 26 มิ.ย. 2563 สธ 0233.04/1593 สธ 0233.04/1593 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
291 1621 27 ก.พ. 2563 สธ 0233.03/531 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 58 จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
292 1623 13 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5213 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของสถานบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
293 1627 13 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5175 ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อการกำกับติดตามงานโครงการระดับพื้นที่ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
294 1629 14 ก.ค. 2563 อด 0032.001/5227 ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
295 1630 13 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5166 แจ้งให้เข้าอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
296 1648 16 ก.ค. 2563 - ไฟล์ข้อมูลเครียมจัดสรรเงินผุ้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
297 1649 30 มิ.ย. 2563 - การเรียกคืนยา Zontrixone รุ่นการผลิต 1910129 บริษัทเกร็ด อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
298 1650 01 ก.ค. 2563 - การเรียกคืนยา Zontrixone รุ่นการผลิต 1910131และ 2001130 บริษัทเกร็ด อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
299 1653 22 มิ.ย. 2563 นม 0032.002/4/ว 963 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและเครื่องกรองอากาศด้วย HEPA FIL TER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
300 1671 05 มิ.ย. 2563 อด 0032.008/3992 การประเมินตนเองด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในโปรแกรม HS 4 ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ งานENV ดาวน์โหลด
301 1678 17 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5346 แจ้งปรับแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรค โควิด สำหรับผู้ที่เดินมางจากจังหวัดระยอง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
302 1680 20 ก.ค. 2563 อด0032.012/5355 ขอเชิญเข้ารับการอบรมการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชา สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
303 1681 16 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5317 การย้ายข้าราชการและบุลกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
304 1682 20 ก.ค. 2563 อด 0032.012/5357 มอบหมายภารกิจผู้ประสานงาน ตามบทบาทหน้าที่ แพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
305 1701 20 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5398 ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
306 1703 10 มี.ค. 2563 สธ 0621.02/ว.1593 ขอส่งแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ3) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
307 1704 10 ก.ค. 2563 อด 0032.013/5154 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจเฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและน้ำ เพื่อรงรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
308 1705 20 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5399 ขอเชิยบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภท สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
309 1708 22 มิ.ย. 2563 สธ 0413.4/ว 1316 ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2563 กรมควบคุมโรค ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
310 1710 20 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5386 เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมและกำจัดไวรัสตับอักเวบ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
311 1715 22 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5454 แจ้งกำชับการเบิกค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
312 1716 16 ก.ค. 2563 สธ 0233.04/1771 ขอส่งคู่มือการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
313 1720 22 ก.ค. 2563 อด 1318/ว 1708 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
314 1724 20 ก.ค. 2563 สธ 0233.03/1782 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกาาอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา รอบที่ 1 และประกาศดควตารับสมัครฯ รอบที่2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
315 1728 21 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5452 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องถุงนยางอนามัยและสารหล่อลื่น สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
316 1729 22 ก.ค. 2563 - แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
317 1730 14 ก.ค. 2563 สธ 0210.08/ว164 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
318 1732 22 ก.ค. 2563 อด 0032/5482 ขอความร่วมมือดำเนินงานและรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
319 1733 23 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5496 ข้อสังเกตและแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังดักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
320 1737 23 ก.ค. 2563 อด 0032.011/5516 ขอรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพลดอ้วนด้วยคีโตจีนิก ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
321 1740 20 ก.ค. 2563 สธ 0207.04/ว 1591 ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทยืในสถานบริการสุขภาพ รอบที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
322 1756 24 ก.ค. 2563 อด 0032.001/5575 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา สสจ.อุดรธานี งานการเงิน/งานบัญชี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ดาวน์โหลด
323 1765 22 ก.พ. 606 สธ 0233.03/1832 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
324 1768 30 ก.ค. 2563 อด 0032.007/5633 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความสามารถของโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
325 1771 10 ก.ค. 2563 สธ 1009.6/ว 1986 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
326 1777 29 ก.ค. 2563 อด 0032.002/5631 ขอความร่ววมมือตอบแบบสอบถามทบทวนตัวชี้วัด ประจำปี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
327 1779 29 ก.ค. 2563 อด 0032.003/5590 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON2 ต้านภัยดควิค 19 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
328 1790 31 ก.ค. 2563 อด 1318/ว 1748 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
329 1792 07 ก.พ. 606 อด 0032.008/5402 แจ้งเลื่อนการประชุม/นิเทสติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล PCT ดาวน์โหลด
330 1797 16 ส.ค. 2563 ศล.ว.18570/2563 การดาวน์โหลดเอกสาร COA ของน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
331 1798 03 ส.ค. 2563 สรพ/ว 0173 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
332 1801 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5762 มอบหมายภารกิจในการรับเสด็จ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
333 1802 31 ก.ค. 2563 อด 0032.004/5693 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ทุกราย สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานการแพทย์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
334 1806 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5763 การพัฒนาระบบควบคุมความปลอดกภัยในการขนย้ายผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
335 1807 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5754 ขอเชิญส่งผลงานบุคคลมีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับบำเหน็จความชอบกรรีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
336 1809 16 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5303 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
337 1810 23 ก.ค. 2563 อด 0032.010/5498 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี เบ็ดเตล็ด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
338 1814 04 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5770 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
339 1823 31 ก.ค. 2563 อด 0032.006/5663 ขอส่งสรุปรายงานการตรวจวิเคราะห์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
340 1834 03 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5749 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิจเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
341 1839 05 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5794 แนวทางการจ้างแพทย์แผนไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
342 1842 06 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5821 แจ้งแผนการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เดือนสิงหาคม 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
343 1843 06 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5816 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
344 1844 05 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5797 แจ้งการให้บริการวัคซีนเอชพิวีในกลุ่มเป้าหมายปีการศึกษา 2562 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
345 1845 05 ส.ค. 2563 - ส่งใบสมัครและแบบแสดงความมจำนงแพทย์แผนไทย (ใหม่) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
346 1846 05 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5791 แจ้งให้หน่วยบริการจัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสัมภาษณ์ประชาชนเพื่อทำแบบทดสอบความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2563 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
347 1855 07 ส.ค. 2563 อด 0032.013/5861 ขอความร่วมมือให้สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รายงานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ งานENV ดาวน์โหลด
348 1877 04 ก.ค. 2563 อด 0032.1/ว6938 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
349 1898 11 ส.ค. 2563 อด 0032.011/5931 ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล งานสารสนเทศและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
350 1903 13 ส.ค. 2563 อด 0032.004/5957 การประเมินสถานที่ผลิตอาหารของหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่7 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
351 1908 11 ส.ค. 2563 อด 0032.006/5937 ขอข้อมูลการให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
352 1910 11 ส.ค. 2563 อด 0032.012/5938 แจ้งแนวทางจัดตั้งคลินิกกัญญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
353 1917 14 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6000 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการระดับพื้นที่ สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
354 1921 14 ส.ค. 2563 อด 0032.003/5982 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
355 1928 03 ส.ค. 2563 สธ 0207.02/14699 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
356 1937 17 ส.ค. 2563 อด 0032.003/6050 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อเครือข่ายการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
357 1942 18 ส.ค. 2563 อด 0032.007/6095 ส่งสำเนาคำสั่ง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
358 1947 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6124 ขอความร่วมมือรายงานผลการตรวจค้นหาหนอนพยาธิ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ดาวน์โหลด
359 1950 19 ส.ค. 2563 อด 0032.010/6155 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผุ้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
360 1951 19 ส.ค. 2563 อด 0032.002/6134 คะแนนประเมินผลการดำเนินงานสาธาณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
361 1954 19 ส.ค. 2563 อด 0032.012/6154 แนวทางการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยด้านการดูแลแบบประคับประคอง สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
362 1958 07 ส.ค. 2563 สธ 0436/ว1805 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบเก็บข้อมูลศักยภาพและทรัพยากรทางห้องปฏิบัติการออนไลน์ กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
363 1962 20 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6168 ขอให้ส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
364 1966 13 ส.ค. 2563 สธ 0207.04/ว 1855 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ดาวน์โหลด
365 1975 21 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6217 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมและกำจัดไวรัสอักเสบ บี และซี เนื่องในวันตับอักเสบโลก สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
366 1979 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6163 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
367 1981 19 ส.ค. 2563 อด 0032/6164 แนวทางการจัดการสพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
368 1989 18 ส.ค. 2563 สธ 0207.05/ว 1864 ขอความร่วมมือนักเทคการแพทย์/เจ้าหน้าทีีพัสดุผู้รับผิดชอบในกา รจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้่านห้องปฏิบัติการเทคนิดการแพทย์ Lab ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงานโปรแกรม lab Code สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
369 2005 25 ส.ค. 2563 อด 0032.008/6299 ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563ปร ะจำปีงบ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
370 2010 27 ส.ค. 2563 อด 0032.006/ การเพิ่มระบบการอนุมัติและติดตามกำกับการใช้ยา Levofloxacin สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
371 2011 26 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6332 ขอเชิญประชุม VDO Conference (Polycom) สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
372 2012 27 ส.ค. 2563 อด 0032.004/6362 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันดูแลผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีในชุมชน สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
373 2013 19 ส.ค. 2563 อด 0032.008/6137 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
374 2015 27 ส.ค. 2563 - ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา นายแพทย์ตฤณ งามดี ดาวน์โหลด
375 2016 26 ส.ค. 2563 อด 0032/6356 ยกเลิกการสนับสนุน Cary Blair สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานควบคุมโรค ดาวน์โหลด
376 2026 31 ก.ค. 2563 กบข.3070/3634/2563 ขอเชิญสมาชิกกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
377 2027 28 ส.ค. 2563 ศธ 04250.05/ว.198 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน โรงเรียนคำยางพิทยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
378 2028 28 ส.ค. 2563 อด 0032.003/6407 ติดตามและเร่งรัดดำเนินการสมัครก้าวท้าใจ SEASON2 ในกลุ่มประชาชนและ อสม. สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
379 2032 07 ส.ค. 2563 ศล.ว.20963/2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์สำหรับติดต่อส่งเอกสาร งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
380 2035 28 ส.ค. 2563 อด 0032.006/6409 ขอให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งส่งยอดการสั่งซื้อยาสมุนไพรสำเร็จรูปจากโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ประจำปี งบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
381 2037 28 ส.ค. 2563 อด 0032.001/6412 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและรณรงค์จิตสำนึกจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
382 2039 17 ส.ค. 2563 สธ 0240/15726 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักาาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
383 2042 14 ส.ค. 2563 สธ 1009.6/ว 02288 ขอแจ้งรหัสยามาตรฐานของไทยในระดับยาชื่อสามัญตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
384 2067 02 ก.ย. 2563 อด 1318/2071 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
385 2076 03 ก.ย. 2563 - สำรวจลูกจ้างประจำที่มีวุฒิการศึกษาและได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติ (โควิด19 ) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
386 2082 08 ก.ย. 2563 - ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
387 2107 10 ก.ย. 2563 ส่งแนวทางการให้บริกา อด 0032.012/6629 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
388 2181 18 ก.ย. 2563 อด 0032.008/6832 แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย?เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
389 2776 25 พ.ย. 2563 สธ 0207.11/4310 ติดตามการจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
390 2807 04 ธ.ค. 2563 สธ 0616/ว3061 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบเอกสารการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
391 2897 17 ธ.ค. 2563 อด 0032.002/9229 ขอเชิญร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบรองรับการให้วัคซีน ิและการพัฒนา Chatbot MOPH สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
392 2915 18 ธ.ค. 2563 อด 0032.008/9280 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด
393 2918 22 ธ.ค. 2563 อด 0023.013/9360 การสำรวจห้องเย็น/ตู้แช่เย็นในพื้นที่ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
394 2925 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.014/9382 การเพิ่มความเข้มข้นการดเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิค 19 เพื่ิอป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
395 2931 24 ธ.ค. 2563 - ขอเชิญประชุมเวทีวิชาการถอดบทเรียน พชอ.ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
396 2933 22 ธ.ค. 2563 อด 0032.004/9362 การตรวจทางห้องปฏิบัติการในแรงงานต่างด้าว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
397 2935 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.1/ว 11488 ขอเชิญประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
398 2937 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.008/9389 เชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
399 2939 23 ธ.ค. 2563 อด 1318/2951 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
400 2940 23 ธ.ค. 2563 อด 1318/2952 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมมือกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
401 2943 23 ธ.ค. 2563 อด 0032.014/9407 แจ้งมาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกฝ่าย ดาวน์โหลด
402 2954 23 ธ.ค. 2563 สธ 0233.04/2990 ขอเชิญประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ศูนย์คุณภาพ ดาวน์โหลด
403 2962 25 ธ.ค. 2563 อด 0023.013/9502 การสำรวจคนไปรับอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
404 2971 29 ธ.ค. 2563 อด 1318/3030 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
405 2972 24 ธ.ค. 2563 อด 1318/2980 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
406 3 30 ธ.ค. 2563 อด 0032.010/ว3564 การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564 สสจ.อุดรธานี ย้าย/โอน ข้าราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด
407 21 30 ธ.ค. 2563 กค.0416.4/ว565 แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กรมบัญชีกลาง งานการเงิน/งานบัญชี ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
408 29 09 ธ.ค. 2563 สกภ.ว.191/2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชมติ สภากายภาพบำบัด ขอความร่วมมือ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
409 30 05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/10 แนวมางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
410 38 05 ม.ค. 2564 อด 0032.004/6 ชี้แจงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริม สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
411 62 07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/118 ขอเชิญประชุมคณะทำงานคลินิกผู้สูงอายุ สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
412 63 21 ธ.ค. 2563 อด 0032.011/9333 เชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
413 64 06 ม.ค. 2564 อด 0032.011/81 ขอเชิยประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
414 65 07 ม.ค. 2564 อด 0032.003/119 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ 15-59ปี สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
415 98 07 ม.ค. 2564 อด 0032.011/137 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด
416 99 04 ม.ค. 2564 สปสช 5.38/ว 0042 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาร 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
417 100 08 ม.ค. 2564 อด 0032.004/151 ขอความร่วมมือบันทุกข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 สสจ.อุดรธานี ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
418 105 08 ม.ค. 2564 อด 0032.011/165 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก Thalassemia สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
419 110 07 ม.ค. 2564 อด 1318/3063 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 ฉบับที่ 15 ...... ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
420 123 08 ม.ค. 2564 สธ 0233.02/94 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CO-WARD และR8-EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอความร่วมมือ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
421 129 12 ม.ค. 2564 - ส่งหนังสือแจ้งการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
422 144 13 ม.ค. 2564 อด 0032.004/271 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
423 147 05 ม.ค. 2564 สธ 0233.03/50 ประกาศโควตารับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการแพทย์ ดาวน์โหลด
424 161 13 ม.ค. 2564 อด 0032.006/302 ตรวจสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
425 178 15 ม.ค. 2564 อด 0032.1/388 ขอเชิญเข้าอบรม lndex testing การชวนคู่ของผู้มีเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
426 181 18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/408 สำรวจข้อมูลวัสดุทางการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
427 199 18 ม.ค. 2564 อด 0032.008/446 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดอุดรธานี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล ดาวน์โหลด
428 202 19 ม.ค. 2564 อด 0032.012/448 สำรวจผู้สนใจอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลด
429 203 20 ม.ค. 2564 อด 0032.004/473 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
430 208 19 ม.ค. 2564 อด 0032.002/472 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ Dry Run Line Official Account หมอพร้อม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
431 209 14 ม.ค. 2564 อด 0032.004/330 แนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา ทีม COVID-19 รพ. ดาวน์โหลด
432 219 20 ม.ค. 2564 อด 0032.014/523 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว รพ.สต.ติดดาว ประจำปี2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
433 222 19 ม.ค. 2564 อด 0032.003/491 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
434 223 20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/524 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
435 224 20 ม.ค. 2564 อด 0032.003/421 ส่งคำสั่งคณะกรรมการ MCH Board และแนวทางปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ดาวน์โหลด
436 225 19 ม.ค. 2564 อด 0032.011/463 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดี เยาวชน สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
437 227 20 ม.ค. 2564 อด 0032.012/498 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร สสจ.อุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลด
438 234 20 ม.ค. 2564 อด 0032.011/507 ขอเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ บสต. สสจ.อุดรธานี หนังสือประชุม/อบรม/สัมมนา งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดาวน์โหลด
439 236 20 ม.ค. 2564 อด 0032.007/496 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 29ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาต (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)) สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
440 237 21 ม.ค. 2564 อด 0032.001/558 แจ้งเข้าสถานที่เพื่อในการติดตั้งครุภัณฑ์ สสจ.อุดรธานี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) ดาวน์โหลด