ระบบหนังสือราชการ โรงพยาบาลวังสามหมอ

วันที่ตามหนังสือ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้ส่ง ชื่อแผนก ไฟล์
17 พ.ย. 2564 สปสช 9.38/ว8142 ขอความร่วมมือแสดงคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประไกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
05 ม.ค. 2565 อด 0032.004/40 รายงานผลการตรวจ Antigen Test kit ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (กิจกรรมตีปีกแมงขี้นาก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี งานควบคุมโรค
05 ม.ค. 2565 สธ 0838.3.1/2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
28 ธ.ค. 2564 สปสช.6.70/ว .8457 เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ งานควบคุมโรค คุณวันวิสาข์ สุวรรณ ผู้ป่วยนอก
05 ม.ค. 2565 อด 0032.007/20 เร่งรัดการส่งข้อมูลเรียกเก้บชดเชยค่าบริการทางการแพท ย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงบัตรประกันสุขภาพคนต่ารงด้าวและแรงงานต่างด้าว ที่ความคุ้มครองสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
04 ม.ค. 2565 อด 0032.011/6 แจ้งขอความร่วมมือติดตาม กำกับและเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านบำบัดดและฟื้้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
05 ม.ค. 2565 อด 0032.011/38 ขอชีพ้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
06 ม.ค. 2565 อด 0032.011/64 ขอเชิญประชุม สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
05 ม.ค. 2565 อด 0032.006/37 การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชนประจำปี 2565 สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
13 ม.ค. 2565 อด 0032.008/250 ส่งข้อมูลมาตรฐาน9 ด้าน (2P Safety สสจ.อุดรธานี คุณวันวิสาข์ สุวรรณ
12 ม.ค. 2565 สธ 0233.03/111 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นพ.ตฤณ งามดี
14 ม.ค. 2565 อด 0032.012/272 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย สสจ.อุดรธานี งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18 ม.ค. 2565 อด 0032.007/307 ขอเชิญประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom เรื่อง แนวการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ และศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
18 ม.ค. 2565 อด 0032.301/ว14 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการสนับสนุนสั่งน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
14 ม.ค. 2565 อด 0032.004/266 ขอส่งแนวทางการเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานการณ์การระบาดของสายพันธ์โอมิครอน สสจ.อุดรธานี กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์