รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.covid19.ddc.moph.go.th

ติดเชื้อสะสม
12,795
(เพิ่มขึ้น 142)
หายแล้ว
9,842 (เพิ่มขึ้น 221)
รักษาอยู่ใน รพ.
2,882
เสียชีวิต
71 (เพิ่มขึ้น 0)
ที่มา : API กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 21/01/2021 11:57
เพศชาย
4,374
เพศหญิง
4,731
ไม่ระบุเพศ
2,185
สัญชาติไทย
0
สัญชาติอื่นๆ
11,290
ที่มา API กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 11:57

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในอำเภอวังสามหมอ

ข้อมูลจากกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.วังสามหมอ

ผู้ป่วยยืนยันสะสม
0
ตรวจหาเชื้อ
9
รอผลตรวจ
0
ไม่พบเชื้อ
9
พบเชื้อ
0
รวมสะสมทั้งหมด
1,802
พ้นระยะ 14 วัน
1,653
เฝ้าระวังอยู่
149
ต.หนองหญ้ าไซ
262
พ้นระยะ 14 วัน
241
เฝ้าระวังอยู่
21
ต.วั งสามหมอ
356
พ้นระยะ 14 วัน
338
เฝ้าระวังอยู่
18
ต.คำโคกสูง
154
พ้นระยะ 14 วัน
136
เฝ้าระวังอยู่
18
ต.หนองกุงทับม้า
198
พ้นระยะ 14 วัน
189
เฝ้าระวังอยู่
9
ต.บะยาว
287
พ้นระยะ 14 วัน
255
เฝ้าระวังอยู่
32
ต.ผาสุก
429
พ้นระยะ 14 วัน
378
เฝ้าระวังอยู่
51
ที่มา : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.วังสามหมอ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 26/05/2020 10.50