กลุ่มงานบัตรและเวชระเบียน

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายวีระ ประฏิรูปา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางปัญญา วรรณพราหมณ์

พนักงานบัตรรายางานโรค

น.ส.พัชดาภรณ์ คงสอนศรี

พนักงานธุรการ

น.ส.สุปราณี บุญจันทร์

พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล

น.ส.ธิติรัตน์ กำยาน

พนักงานรายงานโรค