การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ ของโรงพยาบาล

ไตรมาสที่1

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่2

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่3

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่4

วันที่ ชื่อหัวข้อ