เนื่องด้วยคณะแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ประจำจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลวังสามหมอนำโดย นายแพทย์เกรียงไกร ไกรวรรณ์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุมณฑา หมู่ที่13 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 21 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:06:32 น.
ผู้ชม 1632 ครั้ง