5ป. ปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

5ป. ปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
 
ป1 ปิด ภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิด

ป2 เปลี่ยน น้ำในภาชนะต่าง ๆ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำ

ป3 ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว

ป4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้โปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ให้ยุงมาเกาะพัก

ป5 ปฏิบัติ ตามทั้ง 4ป ข้างตนเป็นประจำจนเป็นนิสัย


ที่มา : กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน : '>นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 13 สิงหาคม 2560 เวลา : 13:08:04 น.
ผู้ชม 16395 ครั้ง