การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ ของโรงพยาบาล

ไตรมาสที่1

วันที่ ชื่อหัวข้อ
16 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:55 น.
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
515 9
16 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:25 น.
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
296 13
16 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:46 น.
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
309 7
16 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:59 น.
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
411 52
16 ธ.ค. 2564
เวลา 14:12:02 น.
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
279 75

ไตรมาสที่2

วันที่ ชื่อหัวข้อ
17 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:13 น.
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุดคามทางเพศในการทำงาน
285 10
17 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:18 น.
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
224 8
17 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:00 น.
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
257 2
17 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:44 น.
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้อราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขัวญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
208 0
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:57 น.
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
222 1
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:33 น.
MoIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
248 11
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:12 น.
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
216 2
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:50 น.
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
205 1
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:34 น.
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
182 0
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:37 น.
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสัวสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
212 2
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:08 น.
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
178 1
17 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:01 น.
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
207 7
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:32 น.
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
204 4
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:17 น.
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
168 1
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:07 น.
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
222 8
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:10 น.
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบปรมะาณ พ.ศ.2564 และรอบปีฝบประมาณ พ.ศ.2565
168 1
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:22 น.
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
414 0
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:16 น.
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
198 2
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:04 น.
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
250 21
22 ก.พ. 2565
เวลา 13:02:39 น.
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
189 7

ไตรมาสที่3

ไตรมาสที่4

วันที่ ชื่อหัวข้อ
21 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:53 น.
MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและกรจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
188 10
19 ก.ย. 2565
เวลา 20:09:43 น.
MOIT2หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
222 42
13 ก.ย. 2565
เวลา 04:09:29 น.
MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
173 5
13 ก.ย. 2565
เวลา 04:09:11 น.
MOIT20 หน่วยงานมีการส่งรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565
146 2
13 ก.ย. 2565
เวลา 04:09:37 น.
MOIT17 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
139 0
13 ก.ย. 2565
เวลา 04:09:15 น.
MOIT14 หน่วยการมีการกำหนดมาตรการ และระบบการป้องกันรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
168 0
13 ก.ย. 2565
เวลา 04:09:10 น.
MOIT13 หน่วยการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันรับสินบน
175 0
12 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:52 น.
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
180 5
09 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:12 น.
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
201 4
08 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:40 น.
MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรฒ และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
160 7