งานแผนและยุทธศาสตร์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสายทอง ไกยวรรณ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนิโลบล จันดาวาปี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรัตนาภรณ์ กรณีย์

พนักงานบริการ

นางสาววโรชาว์ ศรีโทมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้