กลุ่มงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ และประชาสัมพันธ์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางสายทอง ไกยวรรณ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

น.ส.นิโลบล จันดาวาปี

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.พิรมยา ไชยลบ

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.รัตนาภรณ์ กรณีย์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วิชญาดา หลักคำ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้