กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ภญ.พัชรีภรณ์ อินทร์กง

เภสัชชำนาญการพิเศษ

ภก.เชษฐ์ธวัท เศวตวงศ์

เภสัชปฏิบัติการ

ภญ.จงจิต เฉยฉิว

เภสัชปฏิบัติการ

ภก.ทศพล ไชยราช

เภสัชปฏิบัติการ

ภญ.กมลฉันท์ อึ้งมณีประเสริฐ

เภสัชปฏิบัติการ

น.ส.จิราวรรณ ชัยประโคม

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นางศุภลักษณ์ ทองคำ

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

น.ส.จุฑาทิพย์ สอนสกุล

จพ.เภสัชกรรม

น.ส.ชลิดา ศิริทน

จพ.เภสัชกรรม

นายวิเวช ชัยประโคม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางผ่องศรี อุรทา

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

น.ส.ภรณ์สุดา สุวรรณ

พนักงานธุรการ