กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ภญ.พัชรีภรณ์ อินทร์กง

เภสัชชำนาญการพิเศษ

ภก.เชษฐ์ธวัท เศวตวงศ์

เภสัชปฏิบัติการ

ภญ.จงจิต เฉยฉิว

เภสัชกรชำนาญการ

ภก.ทศพล ไชยราช

เภสัชกรชำนาญการ

ภญ.กมลฉันท์ อึ้งมณีประเสริฐ

เภสัชปฏิบัติการ

สรัญญา ธนะคำดี

เภสัชปฏิบัติการ

น.ส.จิราวรรณ หาญกุล

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นางศุภลักษณ์ ทองคำ

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

น.ส.เมทวี ศรีอุดร

จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

น.ส.ชลิดา ศิริทน

จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

น.ส.จุฑาทิพย์ สอนสกุล

จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นายวิเวช ชัยประโคม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางผ่องศรี อุรทา

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางรัตนา รัตนวิเศษ

พนักงานธุรการ

นายคมสัน แท่นจันทร์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้