กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ทพญ.ดรัลพร ทับทิมดำ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพ.มหภพ เหล่าอรุณ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพญ.กัญญารัตน์ ศรีมงคลา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ทพญ.ชนิสรา ธนาไชยสกุล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางศิริภรณ์ วงค์วิไลย์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางวิไลจิตร ไพรสรฑ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

น.ส.อรทัย นาวบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ทันตสาธารณสุข)

น.ส.แววตา สมศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ทัศนีย์ ไชยสาคร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รัชดาภรณ์ อินทวงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วิไลวรรณ สมสุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ฉัตรสุดา วรพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้