กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทพญ.ดรัลพร ทับทิมดำ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ทพ.มหภพ เหล่าอรุณ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ทพ.ณัฐนนท์ ภูษา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางบัวจันทร์ ไชยสุข

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสายทอง ไกยวรรณ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางศิริภรณ์ วงค์วิไลย์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางวิไลจิตร ไพรสรฑ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

น.ส.อรทัย นาวบุตร

นวก.ทันตสาธารณสุข

นางจำลอง กุลดำแดง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้