รพ.สต.บ้านคำยาง

บ้านคำยาง

รพ.สต.คำยาง 04585

ที่อยู่ : เลขที่ 10/1 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042-250155

โทรสาร :

E-mail :

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์ 5
ทันตแพทย์ 3
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ 14
รวมทั้งหมด 26