กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นายวีระ โพธิ์บาย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ชวินรดา อนันตริยะทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ศิริพร สุขมนตรี

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายศิวิโรจน์ ชัยประโคม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.สุพรรณี เฉยชาญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้