กลุ่มงานเวชปฏิบัตครอบครัว

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายสุนันท์ สุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสมคิด รามะโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวีระ โพธิ์บาย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ศิริพร แก่นคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายสายฝน ชะใบรัมย์

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายสงกรานต์ พิมเภา

พนักงานบริการ