งานการพยาบาลสูติกรรมและผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชุตินันท์ ไพศาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.มณีเพ็ชร หวาวิสัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พิชญาภา กายะชาติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อมรรัตน์ แก้วสลับ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.วิจิตตรา วิชัยศรี

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.เกศินี นามไพลิน

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ปิยณัติ โพธิ์นอก

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.หัทยา ซูราศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางละออง ศรีสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางจรูญลักษณ์ คลื่นแก้ว

พนักงานบริการ