งานการพยาบาลสูติกรรมและผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชุตินันท์ ไพศาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.มณีเพ็ชร หวาวิสัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พิชญาภา กายะชาติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อมรรัตน์ แก้วสลับ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.เกศินี นามไพลิน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ปิยณัติ โพธิ์นอก

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.หัทยา ซูราศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอภิชาติ ศรีสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางละออง ศรีสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางจรูญลักษณ์ คลื่นแก้ว

พนักงานบริการ

น.ส.จันทร์ดี หอมดวง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ปรียานุช บุราณเดช

พนักงานช่วยเหลือคนไข้