การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ ของโรงพยาบาล

ไตรมาสที่1

วันที่ ชื่อหัวข้อ
21 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:25 น.
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏอบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบ
1298 59
19 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
923 3
19 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:57 น.
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
921 68
19 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:22 น.
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวอเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
884 9
19 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:43 น.
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
956 33
18 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:14 น.
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
886 25

ไตรมาสที่2

วันที่ ชื่อหัวข้อ
15 มี.ค. 2564
เวลา 21:03:17 น.
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
996 6
27 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:25 น.
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
959 35
27 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:28 น.
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในาม "ชมรม STRONG"
921 12
27 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:56 น.
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
913 14
27 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:01 น.
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
893 1
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:01 น.
EB 19 หน่วยงานมีการิวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
863 2
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:46 น.
EB 18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
920 13
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:42 น.
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
911 7
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:51 น.
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
906 8
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:42 น.
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
909 2
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:32 น.
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
840 1
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:13 น.
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
885 7
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:55 น.
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
893 6
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:35 น.
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
882 9
27 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:08 น.
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
924 13
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:39 น.
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
867 19
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:18 น.
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปี
846 9
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:52 น.
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ
858 7
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:10 น.
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
835 4
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:36 น.
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
890 0
27 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:23 น.
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
879 3
27 ม.ค. 2564
เวลา 13:01:45 น.
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวอเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
872 1
27 ม.ค. 2564
เวลา 13:01:22 น.
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
855 1
27 ม.ค. 2564
เวลา 13:01:47 น.
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
837 0

ไตรมาสที่3

วันที่ ชื่อหัวข้อ
11 มิ.ย. 2564
เวลา 12:06:07 น.
EB ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
339 0
11 มิ.ย. 2564
เวลา 11:06:30 น.
EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้วการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
282 10
11 มิ.ย. 2564
เวลา 11:06:14 น.
EB ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่า
332 2
11 มิ.ย. 2564
เวลา 11:06:23 น.
EB ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
277 4
11 มิ.ย. 2564
เวลา 11:06:55 น.
EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
306 1

ไตรมาสที่4

วันที่ ชื่อหัวข้อ
21 ส.ค. 2564
เวลา 14:08:29 น.
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
261 8
21 ส.ค. 2564
เวลา 14:08:28 น.
EB 18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
267 9
21 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:23 น.
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
254 2
21 ส.ค. 2564
เวลา 11:08:01 น.
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
272 2
21 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:06 น.
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
253 6
21 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:55 น.
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
276 12