การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ ของโรงพยาบาล

ไตรมาสที่1

วันที่ ชื่อหัวข้อ
21 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:25 น.
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏอบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบ
39 2
19 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
36 0
19 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:57 น.
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
40 1
19 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:22 น.
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวอเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
39 2
19 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:43 น.
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
35 6
18 ธ.ค. 2563
เวลา 17:12:14 น.
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
35 16

ไตรมาสที่2

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่3

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่4

วันที่ ชื่อหัวข้อ