งานประกันและเทคโนโลยี

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายวีระ ประฏิรูปา

นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ

น.ส.ภาวินี จันทาสี

เจ้าพนักงานเวชสถิติปัฏบัติงาน

นายศรันยู สรศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุเมธี ธนะศรี

พนักงานบริการ

น.ส.ลินดา บุญเกณฑ์

พนักงานบริการ