กลุ่มงานห้องบัตรประกันและสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นายวีระ ประฏิรูปา

นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ

น.ส.ภาวินี จันทาสี

เจ้าพนักงานเวชสถิติปัฏบัติงาน

นายศรันยู สรศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

น.ส.สุภาพันธ์ พันธ์โสภา

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางปัญญา วรรณพราหมณ์

พนักงานบัตรรายางานโรค

น.ส.พัชดาภรณ์ คงสอนศรี

พนักงานธุรการ

น.ส.สุปราณี บุญจันทร์

พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล

น.ส.ณาชิชา โพธิ์บาย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสุเมธี ธนะศรี

พนักงานบริการ

น.ส.ลินดา บุญเกณฑ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายธีรวุฒิ ลาภบุญเรือง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

น.ส.รัตนาภรณ์ ทันใจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้