องค์กรแพทย์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.ณัฐวุฒิ โพธิ์เสนา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ตฤณ งามดี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.สิทธิกร ภูมิสุราษฏร์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ชวิน ตันรัตนาวงศ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ณัฐนันท์ จันทร์ดวง

นายแพทย์ปฏิบัติการ