งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางจันทร์เพ็ญ จุลรัตน์พันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางโกสินี บุญหล้า

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ธัญญา มั่งมีศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอาทิตย์ ภูแข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ชวินรดา แพงวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิราวรรณ โสดาปัดชา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.รัชนีกร จิรวัฒนานนต์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อลิสา วรรณพราหมณ์

พยาบาลวิชาชีพ

นายรณชัย ดวงศรี

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ณัฐการต์ แก้วอินทร์

จพ.สาธารณสุข

นางสมศรี ทันใจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.พัชรี วุฒิสาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอรรถพล ทิพย์รมย์

พนักงานเปล