งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางจันทร์เพ็ญ จุลรัตน์พันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางโกสินี บุญหล้า

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวัชรนุช จันทคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอาทิตย์ ภูแข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ธัญญา มั่งมีศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิราวรรณ โสดาปัดชา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ศิวนันท์ โสภาส

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.รัชนีกร จิรวัฒนานนต์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อลิสา วรรณพราหมณ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.สุธิดา ขามธาตุ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ประภาพร สุริยะ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส. รัตน์ติยากร สารพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสมศรี ทันใจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.พัชรี วุฒิสาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายทวีผล คุ้มเรืองศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ปภัสรา คำตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วันวิสา จงสมัคร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายจิรายุส บรรจง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.มนัญชยา วรรณพราหมณ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้