กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นายสุนันท์ สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ชนัญชิดา ภูริศรี

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุพรรษา จันทิบล

จพ.ธุรการปฏิบัติงาน

นายณัฏฐ์ทักษ์ปรัชญ์ วงศ์กระโทก

จพ.พัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.สุภาพร ล้านพลแสน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพิเศษ ทวีผล

พนักงานขับรถยนต์

นายเมธี ธรรมรงค์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสุภาพร อัคศรี

พนักงานธุรการ

น.ส.วราพร ทองเฟื่อง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุพัฒน์ ธรรมดี

พนักงานขับรถยนต์

นายสงกรานต์ พิมเภา

พนักงานบริการ

นายสุพัน เหล่ามาลา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

น.ส.สุนิสา ลาฝอย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายฉลอง พันธ์รู้ดี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

น.ส.ภรณ์สุดา สุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.พรนภา มูลศิลป์

พนักงานพัสดุ

นายคริษฐา พรหมกุล

เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.จิตนาพร ไพสนท์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นาย ยุทธชัย ศิริอามาตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐนนท์ นนดารา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายทรงวุฒิ หลงเคน

พนักงานขับรถยนต์

นายปราโมทย์ ชัยประโคม

พนักงานขับรถยนต์

นายยศพล การฟุ้ง

พนักงานขับรถยนต์

นายทศพล จอมจิต

พนักงานขับรถยนต์

นายวงศ์เทพ กลิ่นแก้วณรงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายณภัสกร วงศ์อักษร

พนักงานขับรถยนต์

นายอดิศร ชัยปา

พนักงานบริการ

นายอดิศร บรรเทิงสุข

พนักงานบริการ

นายนิติศักดิ์ ดุลย์ชาติ

พนักงานบริการ

น.ส.พันวสา ศรีวารมย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ปิ่นมณี ลัทธิไพร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสุกัญญา เหล่ามาลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสุนทร ลัทธิไพร

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.บุญรอด ศรีจำปา

พนักงานทำความสะอาด