กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายสุนันท์ สุวรรณ

นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ

นางอรนุช สรวงศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.กัลยาณี วรรณกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุพรรษา จันทิบล

จพ.ธุรการปฏิบัติงาน

นางสุภาพร อัคศรี

พนักงานธุรการ

น.ส.นลินนิภา ใสศรัทธา

พนักงานพัสดุ

นายเมธี ธรรมรงค์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายพิเศษ ทวีผล

พนักงานขับรถยนต์

นางยุภาพร อุ่นสิน

พนักงานทั่วไป

นายสุพัฒน์ ธรรมดี

พนักงานบริการ

นายทรงวุฒิ ธาตุวิลัย

พนักงานบริการ

น.ส.อังสนา สิมพา

พนักงานบริการ

ธีรศักดิ์ โสดาปัดชา

พนักงานบริการ

นายฉลอง พันธ์รู้ดี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางสุกัญญา เหล่ามาลา

พนักงานทำความสะอาด

นางสุนทร ลัทธิไพร

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.จิราภรณ์ ศรีหริ่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสุพรรณ เหล่ามาลา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวัชรชัย สิมพา

พนักงานรักษาความปลอดภัย