ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชาววัง

            ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง โรงพยาบาลวังสามหมอ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 108 บ้านนาคูณ หมู่ที่ 11ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน (6 ชุมชน) มีหลังคาเรือนทั้งหมด 1,900 หลังคาเรือน มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

            - ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

            - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

            - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

            - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี

            ในพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง มีหมู่บ้านที่ห่างไกลจากศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง มากที่สุด คือ บ้านสมนรินทร์ ห่าง 5 กิโลเมตร ไม่มีรถประจำทางผ่าน ผู้ป่วยเจ็บป่วยจะมาศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง โดยรถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว หรือรับจ้าง เจ็บป่วยนั่งรถมอเตอร์ไซด์ไม่ได้ จะมาโดยรถเหมา เจ็บป่วยฉุกเฉิน จะโทรตาม 1669

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชาววัง

ที่อยู่ : เลขที่108 หมู่11 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042-387151

โทรสาร : -

E-mail : -

ตำแหน่ง คน
พยาบาลวิชาชีพ 6
นักวิชาการสาธารณสุข 5
ลุกจ้างทั่วไป 4
รวมทั้งหมด 10