การดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐ ของโรงพยาบาล

ไตรมาสที่1

วันที่ ชื่อหัวข้อ
21 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:08 น.
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 3
21 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:56 น.
MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 0
21 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:11 น.
MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 0
21 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:18 น.
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
24 6
21 ธ.ค. 2565
เวลา 10:12:39 น.
MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
37 7

ไตรมาสที่2

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่3

วันที่ ชื่อหัวข้อ

ไตรมาสที่4

วันที่ ชื่อหัวข้อ