‘MOIT1

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 10:12:39 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 49 ครั้ง


2.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565.docx
3.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.docx
4.แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวังสามหมอ.docx
1.บันทึกข้อความ ขออนุมัติ.docx
5.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวงัสามหมอ.docx
6.บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน.docx
7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx