กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณขาว

แพทย์แผนไทย

น.ส.กัญญาณัฐ ผลเดช

แพทย์แผนไทย