กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณขาว

แพทย์แผนไทย

น.ส.กัญญาณัฐ ผลเดช

แพทย์แผนไทย

น.ส.วรัญญา อุดโค

แพทย์แผนไทย

น.ส.ช่อฟ้า วรรณกุล

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

น.ส.มินทร์วดี ภูยาดาว

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย