งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางปัทมา สงไพรสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมาลี ชินวรรณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายจักรพันธ์ ใสศรัทธา

พนักงานบริการ

นายสายฝน ชะใบรัมย์

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายพัทธพล แก้วมาลุน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ศิริลักษณ์ ประจักใจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ศุมัฐณา แสงผา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสุธาศิณี ชะใบรัมย์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้