งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลางและซักฟอก

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางปัทมา สงไพรสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมาลี ชินวรรณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายไสว จิกจักร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสมาน เอี้ยวเฮง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวธัญญู จิกจักร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายจักรพันธ์ ใสศรัทธา

พนักงานบริการ

นายพัทธพล แก้วมาลุน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายบุญฤทธิ์ โสดา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้