กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

น.ส.รัตนา ราชชารี

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

น.ส.ชุรีวรรณ ติดมา

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

น.ส. เหนือฝัน ตามสีลำ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายอดิศักดิ์ อิศาสตร์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้