กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.อรอุมา ขวัญแสง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

น.ส.ชุรีวรรณ ติดมา

นักกายภาพบำบัด

น.ส.วาสนา วันจรูญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้