จองห้องประชุม คู่มือการจองห้องประชุม

ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมชาววัง ห้องประชุมผู้ป่วยใน

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม
12 ธ.ค. 2566
เวลา 09.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติอุดรธานี ห้องประชุมชาววัง
13 ธ.ค. 2566
เวลา 09.00 - 16.00
ตรวจเท้าและวัดเท้า งานกายภาพบำบัด ห้องประชุมผู้ป่วยใน