กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.กาญจนา ชัยประโคม

นักรังสีการแพทย์

นายภานุพงษ์ นะวะคำศรี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค