กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

น.ส.กาญจนา ชัยประโคม

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

นายภานุพงษ์ นะวะคำศรี

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นายกัมพล อินทรภูธร

ผู้ช่วยเหลือคนไข้