งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางสถาพร ไร่ไสว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนพรัตน์ โพธิ์บาย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมาลี ราชวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอภิเดช คำภูษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ณัฐกฤตา เกตุแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ศิวนันท์ ผองสง่า

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ดรุณี ชาญชำนิ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.พิกุล พลเมือง

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ชรีรัตน์ ภูบัวเพชร

พยาบาลวิชาชีพ

นายอนุสรน์ ต้นกันยา

พยาบาลวิชาชีพ

นายสุดใจ ชัยประโคม

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเลิศฤิทธิ์ วรรณกุล

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฏฐ์ชนน โพนสิงห์

จพ.สาธารณสุข

นางรัตมณี ม่วงศรี

พนัหงานช่วยเหลือคนไข้

นายทรงศักดิ์ ลัดเหลา

พนัหงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.เกศินี ซ่างไซ

พนัหงานช่วยเหลือคนไข้