งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางสถาพร ไร่ไสว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนพรัตน์ อวิโรจน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมาลี ราชวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ณัฐกฤตา จันดาโคตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ดรุณี ชาญชำนิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พิชญกัลย์ พลเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ชรีรัตน์ จันทร์เพ็ญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ ศรีโทมี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.เจนจิรา บัวผัน

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ศศิธร พุทธแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ชลธิชา เพลิดพราว

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.นิศากร ป้องวิชัย

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.กิรานันท์ นันทะเขตโรจน์

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายณัฏฐ์ชนน โพนสิงห์

จพ.สาธารณสุข

นางณัฐกานต์ ดุลนีย์

จพ.สาธารณสุข

นายทรงศักดิ์ ลัดเหลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสมเกียรติ จันทะคุณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.เกศินี ซ่างไซ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วายุรา โคตรสุโน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอดิศร สอนสกุล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.สมพร เหนือกาฬสินธุ์

แม่บ้าน