งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

นางวันวิสาข์ สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปัณณฬีย์ รัตน์ถานู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางมยุรี ศรีดินไทย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจริยา ทองเฟื่อง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ณัฐฐาภิรมย์ ชาลีเขียว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวนิดา เบิกบานดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปรียาภรณ์ ขวัญเจริญศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นงค์คราญ พรหมศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรื่นฤดี ศรีอำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธีระชัย ศรีสาคร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.อรวรรณ หาญกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.จริยา โสดาปัดชา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.นภาพร บรรเทา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อรกมล โคตรธา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.มาลิษา สีพิมสอ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางจิราภรณ์ ลวสินอาภรณ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พนิดา ภูนิคม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ตรีสุคน ไร่ไสว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พิรุณ ไชยราช

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.กฤติยา เหลือศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

นายรวี ชัยประโคม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายแต้ม แกมนิรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.มัตติกา บุญจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายศราวุธ หาญกุล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวิชิน อัคศร

พนักงานบริการ

นายอัษฎา สว่างวงศ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.อรัญญา ธาตุวิสัย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.กมลชนก วรจักร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.สลักจิต เอกทัศน์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

น.ส.สุมณฑา แพ้เมือง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นายวีระวัฒน์ พานะเวช

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

น.ส.นฤมล ยุบลภาค

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

น.ส.วชิราภรณ์ สุขะเน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

น.ส.บุษบา ภักดี

ผู้ช่วยเหลือคนไข้