งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางวันวิสาข์ สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ณัฐฐาภิรมย์ ชาลีเขียว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปัณณฬีย์ รัตน์ถานู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางมยุรี ศรีดินไทย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรื่นฤดี ศรีอำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิยา ทองเฟื่อง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวนิดา เบิกบานดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปรียาภรณ์ ขวัญเจริญศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธีระชัย ศรีสาคร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อรวรรณ หาญกุล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.จริยา คำเครือ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.นภาพร บรรเทา

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อรกมล โคตรธา

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.มาลิษา สีพิมสอ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.จิราภรณ์ ศรีหาวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.พนิดา ภูนิคม

พยาบาลวิชาชีพ

นายรวี ชัยประโคม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายแต้ม แกมนิรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.มัตติกา บุญจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวิจิตร ล้วนวิเศษ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายศราวุธ หาญกุล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวิชิน อัคศร

พนักงานบริการ

น.ส.พรสุดา ถิ่นภูวงษ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.นรินทิพย์ ผ่านชมภู

พนักงานช่วยเหลือคนไข้