ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 40เตียง มีพื้นที่ขนาด 48ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 11 บ้านนาคูณ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งใกล้ตลาด และเขตการค้า เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ขนายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30เตียง โดยให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอวังสามหมอ และประชากรในพื้นที่เขตรอยต่อในอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ ประชากรในตำบลสำราญใต้ ตำบลหนองกุงน้อย อำเภอสามชัย และ บ้านหนองแซง บ้านท่างาม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนิยมมาใช้บริการโรงพยาบาลวังสามหมอ ทั้งด้านการรักษา และบริการส่งเสริมสุขภาพ

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

1. ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพในเชิงรุก

3. พัฒนาระบบบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

4. ดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและปัญหาในพื้นที่

1. S : Service mind & safety = การบริการดีและมีความปลอดภัย

2. P : Patient Focus = ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

3. I : Impressive = การสร้างความประทับใจ

4. R : Relationship = ความผูกพัน

5. I : Innovation = นวัตกรรม

6. T : Teamwork = การทำงานเป็นทีม

1. ประชาชนสุขภาพดี

2. บุคลากรมีความสุข

3. ระบบงานสำคัญมีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง

ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 13 ก.พ.2561 - 12 ก.พ. 2564

   ใบรับรอง

จุดเน้นที่1 พัฒนากระบวนการดูแลและคุณภาพบริการผู้ป่วย

จุดเน้นที่2 ส่งเสริมนโยบาลความปลอดภัยสู่วัฒธรรมความปลอดภัย 2P SAFETY

จุดเน้นที่3 พัฒนางานระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

จุดเน้นที่4 เพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทั้งเครือข่ายในการดูแลกลุ่มโรคสำคัญ อย่างมีคุณค่าและความสุขในการทำงาน

จุดเน้นที่5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุกตามประเด็น ODOP คือ 1.ยาเสพติด 2.RTI 3.Stroke

จุดเน้นที่6 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างมีความสุข และมีความผูกกพันในองค์กร

จุดเน้นที่7 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนตามบริบทของพื้นที่

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบบริหารความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยระดับโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลวังสามหมอ จึงกำหนดนโยบาย วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยขึ้น ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัยเชิงรุก

- กำหนดให้หน่วยงานทางคลินิกมีการดำเนินตามนโยบายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย(Patient Safety Culture)เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในการดูแล และกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กร

- ประยุกต์ใช้ Gap Analysis :เชื่อมโยงPatient Safety Goals:SIMPLE สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน กำหนดนโยบายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลวังสามหมอ ดังนี้

Patient Safety Goals : SIMPLE Patient safety goals Wangsammo hospital
S : Safe surgery -
I : Infection control 1.ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลเน้น Hand hygiene
M : Medication Safety 2.การใช้ยาเสี่ยงสูง(High alert drugs):Improve the safety of High-Alert Drug 3.ยาที่มีชื่อพ้อง-มองคล้าย(LASA) :Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA) 4.Medication reconcile : Assuring Medication Accuracy at Transition in Care 5.พัฒนาความปลอดภัยในการให้เลือด: Blood Safety
P : Patient Care Processes 6.พัฒนาการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย : Patients Identification
7.พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรักษา :Effective Communication –SBAR
8.พัฒนาประสิทธิผลการ สื่อสารผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ : Communicating Critical Test Results
9.การป้องกันแผลกดทับ: Preventing Pressure Ulcers
10.การป้องกันการพลัดตกหกล้ม : Preventing Patient Falls
L : Line, Tube & Catheter -
E : Emergency Response 11.พัฒนาระบบการขอความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอาการผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะวิกฤติ : Response to the Deteriorating Patient
12.การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด: Sepsis (HA)

- ระดับหน่วยงาน ส่งเสริมให้ทุกจุดของการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในหน่วยงาน การทบทวนข้างเตียงในการดูแลผู้ป่วย มีการส่งต่อข้อมูลภายในเวรหรือระหว่างการรับ-ส่งเวรเกี่ยวกับความปลอดภัย(Safety Briefs) ตาม SIMPLE Gap Analysis ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาของหน่วยงาน

2. การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(Adverse Event)

  • วางระบบการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้

     - ผู้พบเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ประเมินความรุนแรง

     - รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตามลำดับ

     - หากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หรือรุนแรงระดับ G,H,I รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยวาจาทันที และรายงานอุบัติการณ์ผ่านโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงของ รพ.ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

  • เหตุการณ์รุนแรงระดับ G,H,I ต้องมีการทบทวน RCA โดยคณะกรรมการทีม PCT

  • สรุปมาตรการที่เป็นหลักประกันคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทุกครั้ง จากการทบทวน RCA

โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่108 หมู่11 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์ 6
ทันตแพทย์ 3
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ 43
รวมทั้งหมด 56
ตำแหน่ง รพ. สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน
แพทย์ 5 - - 5
ทันตแพทย์ 3 - 3
เภสัชกร 4 - 4
พยาบาลวิชาชีพ 14 - 14
รวมทั้งหมด 26 - 3
รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชาววัง ที่อยู่ เลขที่108 หมู่11 ต.วังสามหมอ อ.ังสามหมอ จ.อุดรธานี
04582 รพ.สต.หนองหญ้าไซ ที่อยู่ หมู่1 ต.หนองหญ้าไซ อ.ังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร. 042-140234
04581 รพ.สต.หนองกุงทับม้า ที่อยู่ เลขที่8 หมู่4 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทร. 042-141022-3
13918 รพ.สต.บ้านนาตาด ที่อยู่ หมู่4 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04585 รพ.สต.บ้านคำยาง ที่อยู่ เลขที่10/1 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทร.042-250155
13919 รพ.สต.บ้านคำไฮ ที่อยู่ บ้านคำไฮ หมู่ที่2 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
04587 รพ.สต.บ้านคำโคกสูง ที่อยู่ เลขที่279 หมู่1 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04583 รพ.สต.บ้านบะยาว ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
04586 รพ.สต.บ้านคำน้อย ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
04588 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ที่อยู่ เลขที่194 หมู่4 บ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร. 042-141215
04584 รพ.สต.นาแก ภูดิน ที่อยู่ หมู่10 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ในด้านองค์กร ความภาคภูมิใจ และรางวัลเกียรติยศที่โรงพยาบาล หรือบุคลากรได้รับ

  • ได้รับเกียรติบัตร โรงพยาบาลมีผลสำเร็จการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด อันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี อันดับที่ 50 ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2555

  • ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน การบริการพยาบาลจากสภาพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

  • ผ่านการประเมินและรับคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

  • ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักระดับทองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คปสอ.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คปสอ.ที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการดาเนินงานยาเสพติดจากสถาบันธัญญรักษ์ ปี 2551 และเตรียมรับการประเมินและรับรองมาตรฐาน(Re-accreditation)ปี 2556

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

ในด้านบุคลากรโรงพยาบาล

  • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 (คุณสุนันท์ สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ) ปีงบประมาณ 2555

  • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (คุณสุธาทิพย์ กุลศรี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ) ปีงบประมาณ 2553

ในด้านผู้รับบริการ

  • เกิดนวัตกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 3 C

  • มีเครือข่ายในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในชุมชน

ในชุมชน

  • มีเครือข่ายการทำงานโดย อาสาสมัครสาธารณสุขออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

  • มีนวัตกรรมในการดูแลผู้พิการในชุมชน