ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางสุธาทิพย์ กุลศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา ปฏิรูปา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกัลยา นนทะมาศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.วิจิตตรา จันทะดวง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ปทุมภรณ์ สอนสกุล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อลิสา กองณรงค์

พยาบาลวิชาชีพ

นายอภิเดช กุลศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

น.ส.เพ็ญพักตร์ พรชะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.ดวงนภา ธาตุมี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.ณัฐยา ภูขาว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.กิ่งกาญจน์ วิชัยศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวันชัย โสศรัทธา

ผู้ช่วยหมอประจำบ้าน

นายไชยเชษ บูญเกิด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.อริษา ขัติยะวงค์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางรวีวรรณ สุขยืน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้