ศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสุธาทิพย์ กุลศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชุติมา ปฏิรูปา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกัลยา นนทะมาศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.เพ็ญพักตร์ พรชะตา

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ดวงนภา ภูเลื่อมใส

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.พนิดา เปาะสะเกตุ

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ณัฐยา ภูขาว

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวันชัย โสศรัทธา

ผู้ช่วยหมอประจำบ้าน

นายไชยเชษ บูญเกิด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.อริษา ขัติยะวงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.รัชนีกร พันธุ์ศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้