กลุ่มงานควบคุมโรค

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นายสมคิด รามะโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายฐากูร นามมนตรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางภาวนา ภูแข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

น.ส.จุฑามาศ อันทะนิตย์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้