กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

นางพิชชาพร ผลเดช

หัวหน้าพยาบาล

นางบุญตา ไพรศาล

พนักงานประกอบอาหาร

น.ส.สุดใจ ธงศรี

พนักงานประกอบอาหาร

น.ส.อมรรัตน์ จิกจักร์

พนักงานประกอบอาหาร