ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลวังสามหมอ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร       โรงพยาบาลวังสามหมอ ให้ยึดมั่นในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์             และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม     ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัด ที่จะกระทำในสิ่งถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี      มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัจวาจา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาล สืบสานพระราชปณิธาน        รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 30 ธันวาคม 2564 เวลา : 11:12:19 น.
ผู้ชม 2025 ครั้ง