ข้าพเจ้า นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้ยืดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส่ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุจธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

 

นายแพทย์เกรียงไกร ไกยวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ

ผู้เขียน : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:12:30 น.
ผู้ชม 1986 ครั้ง