‘MOIT16

MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 10:09:15 น. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 147 ครั้ง


16.1.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความอนุัมติและลงนาม.pdf
16.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์....pdf
16.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน.pdf
16.2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความอนุัมติและลงนาม.pdf
16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน.pdf
16.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf