‘MOIT4

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2565 เวลา : 11:12:56 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 151 ครั้ง


1.1บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565.docx
1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ.docx
2.1บันทึกรายงานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565.docx
1.2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.docx
2.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565.xlsx
1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx
1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .docx
2.3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx
3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.docx
3.2-2แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท).docx
3.2-3แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท).docx
3.2-1ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf
3.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .docx