‘MOIT17

MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 10:09:32 น. เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 381 ครั้ง


17.1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญษตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน.pdf
17.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
17.2รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf