‘MOIT19

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2566 เวลา : 10:09:40 น. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 59 ครั้ง


19.1 บันทึกข้อความรับทราบการายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขัวญ หรือประโยชน์อื่นใด.pdf
19.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
19.2รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด.pdf