‘EB

EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:06:55 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 176 ครั้ง


บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2.pdf
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เมษายน.pdf
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย พฤษภาคม.pdf