‘EB

EB 18 หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:08:28 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 141 ครั้ง


1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน.pdf
1.3 แบบฟอร์มเผบแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
2.2รายงานการกำกับติดตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.pdf
2.3 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
EB18 ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติกา (1).pdf