‘MOIT

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : น.ส.ยลธิดา กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 16 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:12:02 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 180 ครั้ง


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุมัติ.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf
แนวทางกรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวังสามหมอ.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสามหมอ.pdf
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวงัสามหมอ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์MOIT 1.pdf