‘MOIT14

MOIT14 หน่วยการมีการกำหนดมาตรการ และระบบการป้องกันรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 13 กันยายน 2565 เวลา : 04:09:15 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 47 ครั้ง


14.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสารณสุขว่าด้วยจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf
14.2 ประกาศโรงพยาบาลวังสามหมอ แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf
14.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา1.pdf
14.4 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf
14.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf