‘MOIT4

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและกรจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 21 กันยายน 2565 เวลา : 15:09:53 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 50 ครั้ง


4.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและปลดประกาศ.pdf
5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 2.pdf
2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน.pdf
6.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560.pdf
3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1.pdf
รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2.pdf
รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4.pdf