ชาย หญิง
  

ค่าน้ำหนักที่เหมาะสม

การคำนวณคำนวณค่าน้ำหนักที่เหมาะสม คือการแสดงผลช่วงน้ำหนัก 2 ตัวเลข ที่เป็นค่าน้ำหนักเหมาะสม เพื่อดูน้ำหนักที่ควรจะเป็นให้เหมาะกับส่วนสูงของแต่ละคนอย่างคร่าวๆ ค่าน้ำหนักที่สมส่วน และ สุขภาพดี จึงควรอยู่ระหว่าง ตัวเลขสองช่วงดังกล่าว

• หากคุณหนักน้อยกว่าช่วงน้ำหนักที่แนะนำ แปลว่าคุณน้ำหนักน้อยเกินเกณฑ์ ควรเพิ่มน้ำหนัก

• หากคุณหนักมากกว่าช่วงน้ำหนักที่แนะนำ แปลว่าคุณน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ ควรลดน้ำหนัก