‘ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย’

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย

ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุขทราบ กรณีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ทำหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

 

1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่งต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

     หากมีบุคลากรได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขให้สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่รับทราบความเสียหาย โดยยื่นได้ที่หน่วยบริการ หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี โดยใช้แบบคำร้องขอเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการ ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

 

    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน จ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 29 ตุลาคม 2562
ผู้ชม 5323 ครั้ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง

ดาวน์โหลด