‘แบบฟอร์มรับรองการเกิด

แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ

แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง การแจ้งขอ u/p โปรแกรมรับรองการเกิด
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่สมัครนี้ จะต้องมีรายชื่อ ของการสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองการเกิดในปี 55 ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและเสนอผู้บังคัญบัญชาเซ็นต์รับรองพร้อมแนบหลักฐานประกอบเมื่อเรียบร้อยแล้วให้สแกนไฟล์แนบเข้าเวบเขตฯ ที่ http://udonthani.nhso.go.th ปุ่ม ขอ Username นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่สมัครฯ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสมัครที่เว็บไซต์ของ กรมการปกครอง ที่ https://e-registration.dopa.go.th/birth_cer/ หัวข้อ "แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่" หรือตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณค่ะ หากมีข้อสงสัยแจ้งผู้รับผิดชอบ u/p คุณชลิศา สิทธิกมล Tel.083-3322384,E-Mail=chalisa.s@nhso.go.th
Tel.042-325681 ต่อ 5616 (Download แบบฟอร์มรับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ)


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2560
ผู้ชม 5420 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1165 ครั้ง

ดาวน์โหลด