‘กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน’

กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทน

กรมบัญชีกลาง ดีเดย์ 4 พ.ค.นี้ ยกเลิกสแกนนิ้ว ยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วม ให้ใช้บัตรประชาชนแทน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง และต้องรอผลการอนุมัติอีก 15 วัน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสี รักษาสำหรับโรคมะเร็ง รวมจำนวน 213 แห่ง

ทั้งนี้ ได้เวียนแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกแล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2561 พร้อมได้มอบหมายให้หมอคลังอุ่นใจ ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว นายทะเบียนของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน โดยจะเปิดให้แจ้งความประสงค์ในการเชิญวิทยากรไปให้ความรู้ภายในหน่วยงานแต่ละแห่งได้อีกด้วย

สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ หากตรวจสอบแล้วพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และที่สำคัญไม่กระทบสิทธิการเบิกค่ารักษาที่เคยได้รับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน

 

 

 

** หมายเหตุ**

ให้ใช้บัตรประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มารับการรักษา 

ยกเว้น

- เด็กอายุ 0-7ปี ให้ใช้สูทติบัตรหรือสำเนาที่มีเลข 13 แทนได้

- ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบบัตรประชาชนให้ผู้ดูแลนำมาด้วย

- ผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีสิทธิให้แจ้งผู้มีสิทธิหลักดำเนินการขอบัตรจากหน่วยงานของตนและนำมายื่นต่อโรงพยาบาลทุกครั้ง

 

หากมีปัญหาการใช้บริการสิทธิจ่ายตรงผู้ป่วยนอก กรณีใช้เครื่อง EDC ให้โทรถามไปที่ เบอร์โทร 02 127 7000 ต่อ 4441 , 4355 , 6852 , 6854 กองสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง ด้วยตัวท่านเอง

 

ที่มา
www.thairath.co.th

www.cgd.go.th

 

 


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 2561
ผู้ชม 4943 ครั้ง
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

ดาวน์โหลด