‘แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวังสามหมอ ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลวังสามหมอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ ได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนฯ ดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบและเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลฯ ต่อไป จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลวังสามหมอ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 01 กรกฏาคม 2561
ผู้ชม 5304 ครั้ง
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

ดาวน์โหลด