‘รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน’

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.วังสามหมอ และขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ฯ ทางเว็บไซต์ของ รพ.วังสามหมอ

ตามที่ท่านผู้อานวยการ รพ.วังสามหมอ ได้อนุมัติให้คณะทางานและให้คาปรึกษา สาหรับโรงพยาบาลวังสามหมอ ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี 2561 ได้แก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ นั้น บัดนี้คณะทางานฯ ดังกล่าว ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยปรับปรุงแก้ไขแนวทางฯ 2 ประเด็น ดังนี้ 1. การใช้รถราชการที่ไม่เกี่ยวกับราชการ 2. การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน


ผู้ประกาศ : นายศรันยู สรศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 01 กรกฏาคม 2561
ผู้ชม 5309 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ดาวน์โหลด