‘MOIT4

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2566 เวลา : 10:12:34 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 83 ครั้ง


1.1บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบ 2567.pdf
1.4คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดประกาศและปลดประกาศ.pdf
1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
2.1ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567.pdf
1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567.pdf
2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ..pdf
3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.pdf
3.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท).pdf
3.2แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท).pdf
3.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ .pdf
3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ..pdf